Afdrukken

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VRIJETIJDSACTIVITEITEN WUUSTWEZEL

I. ALGEMENE BEPALINGEN

Het organiserend bestuur is het gemeentebestuur van Wuustwezel, Gemeentepark 1 te 2990 Wuustwezel. De vrijetijdsactiviteiten worden georganiseerd door de gemeentelijke vrijetijdsdienst. De vrijetijdsdienst bestaat uit de sport-, jeugd- en cultuurdienst.

SportdienstJeugddienstCultuurdienst
Gemeentepark 1Gemeentepark 1Gemeentepark 1
2990 Wuustwezel2990 Wuustwezel2990 Wuustwezel
Tel.: 03 690 46 28Tel.: 03 690 46 27Tel.: 03 690 46 26
Fax: 03 690 46 02Fax: 03 690 46 02Fax: 03 690 46 02
sport@wuustwezel.bejeugd@wuustwezel.becultuur@wuustwezel.be

Het reglement is van toepassing op alle vrijetijdsactiviteiten die georganiseerd worden door de gemeentelijke vrijetijdsdienst.

Het reglement is van toepassing op iedere deelnemer en op iedere ouder die zijn/haar kind inschrijft voor deelname aan één van deze gemeentelijke initiatieven.

II. TOELATINGSVOORWAARDEN

1. Leeftijd

ACTIVITEITLEEFTIJDSCATEGORIE
OmnisportKinderen van de lagere school*
KriebelsportKinderen van de tweede en de derde kleuterklas**
OmnifunKinderen van de lagere en/of middelbare school (afhankelijk van de activiteit)***
*:Deelname kan vanaf de zomervakantie, voor de aanvang van het 1e leerjaar
Deelname kan t.e.m. de zomervakantie, voor de aanvang van het 1e middelbaar
**:Deelname kan vanaf de zomervakantie, voor de aanvang van de 2e kleuterklas
Deelname kan t.e.m. de zomervakantie, voor de aanvang van het 1e leerjaar
***:Deelname kan vanaf de zomervakantie, voor de aanvang van het 1e leerjaar
Deelname kan t.e.m. de zomervakantie, voor de aanvang van het 1e middelbaar
Sommige omnifunactiviteiten staan open voor jongeren tot 15 jaar, deelname aan deze dagen kan t.e.m. de zomervakantie, voor de aanvang van het 4e middelbaar

2. Uitsluitingen

Kinderen met koorts of een besmettelijke ziekte mogen niet deelnemen aan de vakantie-activiteiten.
De gemeentelijke vrijetijdsdienst kan in samenspraak met het bestuur ten allen tijde kinderen de toegang tot een vrijetijdsactiviteit weigeren, indien blijkt dat dit kind herhaaldelijk de normale werking verstoort of een gevaar betekent voor het welzijn van de andere kinderen en/of animatoren/monitoren. Dit na overleg met het betrokken kind en diens ouders of voogd.
Ook in geval er sprake is van wanbetaling, kan de vrijetijdsdienst in samenspraak met het bestuur, de toegang tot latere vrijetijdsinitiatieven weigeren.

III. TARIEVEN

Volgende tarieven worden vastgelegd, uitgedrukt in euro per dag:

Omnisport / KriebelsportOmnifunVooropvangNaopvang
1e kind12Afhankelijk van activiteit11
Vanaf 2e kind op dezelfde dag9Afhankelijk van activiteit11
Sociaal tarief9Afhankelijk van activiteit11

Bijkomende informatie omtrent de tarieven:

 • In deze dagprijs is inbegrepen: begeleiding, verzekering, busvervoer naar en inkomgeld van het zwembad of bowling, sport-, spel- en crea-activiteiten.
 • Zoals beschreven in bovenstaande tabel wordt er vanaf het tweede kind binnen éénzelfde gezinssituatie een verminderd dagtarief toegepast. Dit geldt voor kinderen die via hetzelfde gezinsaccount (zie punt IV.1.) worden ingeschreven.
 • Voor de kriebelsportkampen kan er worden ingeschreven per halve dag. Per halve dag wordt de helft van het dagtarief aangerekend.
 • Men komt in aanmerking voor het sociaal tarief als de deelnemer of de ouder of voogd van deelnemer voldoet aan één van de volgende voorwaarden:
  • Een attest van het OCMW kan voorleggen als men een vervangingsinkomen ontvangt;
  • Een inschrijvingsbewijs van de RVA kan voorleggen als men werkloos is;
  • Kan aantonen dat men weduwe of weduwnaar is;
  • Kan aantonen dat men een invaliditeit van 66% of meer heeft;
  • 60 jaar of ouder is.

IV. INSCHRIJVEN / UITSCHRIJVEN / BETALEN

1. Registratie

Voor de kinderen die willen deelnemen aan één van de vrijetijdsactiviteiten, dient er éénmalig een gezinsaccount aangemaakt te worden. Dit gebeurt bij voorkeur via de gemeentelijke website. Het gezinsaccount kan ook worden aangemaakt op de dienst vrijetijd, Gemeentepark 1, 2990 Wuustwezel. Jaarlijks dient er voor elk kind een ingevulde medische fiche bezorgd te worden aan de dienst vrijetijd.

2. Medische fiche

Voor elk deelnemend kind dienen de ouders een medische vragenlijst in te vullen bij de eerste inschrijving van een vakantie-activiteit van een kalenderjaar. Deze fiche moet bezorgd worden aan de dienst vrijetijd en blijft geldig gedurende de rest van dat kalenderjaar. Indien de medische situatie van uw kind tijdens het jaar zou wijzigen, dan dient dit doorgegeven te worden aan de dienst vrijetijd. De medische informatie is vertrouwelijk.

3. Inschrijven

Het is verplicht vooraf in te schrijven. Bij voorkeur gebeurt dit online via de inschrijvingsmodule op de gemeentelijke website. Indien uw kind in de voor- of naopvang blijft, dient hiervoor ook op voorhand ingeschreven te worden. De inschrijvingen kunnen ook gebeuren op de dienst vrijetijd.

4. Betalen

 • Indien de inschrijving online gebeurt via de gemeentelijke website dient er online betaald te worden via een beveiligde website.
 • Indien de inschrijving via de dienst vrijetijd verloopt, dient er cash betaald te worden op het moment van de inschrijving.

5. Uitschrijven

Uitschrijven kan:

 • Indien uw kind ziek is vragen we de voorlegging van een geldig doktersattest. Dit attest kan tot twee weken na het einde van de betreffende vakantiewerking binnen gebracht worden op de vrijetijdsdienst. In geval van ziekte wordt het volledig inschrijvingsgeld terugbetaald.
 • In geval van overmacht (overlijden naaste, enz.) wordt eveneens het volledig inschrijvingsgeld terugbetaald.
 • Indien u wenst uit te schrijven voor één van de activiteiten, dan kan dit tot twee weken voor de start van de activiteit. In dit geval wordt er 1 euro administratieve kosten afgehouden per geannuleerde dag.
 • In de andere gevallen wordt het inschrijvingsgeld niet terugbetaald, doch dient men de organiserende dienst te verwittigen bij afwezigheid.

V. ACTIVITEITEN

1. Periode

De gemeentelijke vakantie-initiatieven vinden plaats tijdens een deel van de schoolvakanties van de Vlaamse Gemeenschap.

2. Locatie

ACTIVITEIT ACCOMMODATIE ADRES
Omnisport Sporthal Wuustwezel
Sportschuur Loenhout
Sportzaal VBS Sterbos
Slijkstraat 7, 2990 Wuustwezel
Kerkblokstraat 16, 2990 Wuustwezel
Nieuwmoersesteenweg 80, 2990 Wuustwezel
Kriebelsport Sporthal Wuustwezel
Sportschuur Loenhout
Sportzaal VBS Sterbos
Slijkstraat 7, 2990 Wuustwezel
Kerkblokstraat 16, 2990 Wuustwezel
Nieuwmoersesteenweg 80, 2990 Wuustwezel
Omnifun Varieert naargelang de activiteit

Eventueel kunnen andere gemeentelijke terreinen en gebouwen ter beschikking gesteld worden.

3. Dagindeling

ACTIVITEIT OMNISPORTKAMPEN / KRIEBELSPORTKAMPEN / OMNIFUNWEKEN OMNIFUNDAGEN
Vooropvang 7u30-9u00 Niet steeds voorzien
Activiteiten voormiddag 9u00-12u00 Afhankelijk van activiteit
Middagpauze 12u00-13u00 Afhankelijk van activiteit
Activiteiten namiddag 13u00-16u00 Afhankelijk van activiteit
Naopvang 16u00-18u00 Niet steeds voorzien

4. Verantwoordelijke

Per vakantiewerking wordt een hoofdanimator/hoofdmonitor aangesteld die verantwoordelijk is en die overdag bereikbaar is.

5. Maximum aantal deelnemers

 • Omnisport: Afhankelijk van de locatie:
  • Sporthal Wuustwezel: maximum 60 deelnemers per dag
  • Sportschuur Loenhout: maximum 45 deelnemers per dag
  • Sportzaal VBS Sterbos: maximum 30 deelnemers per dag
 • Kriebelsport: Maximum 30 deelnemers per dag
 • Omnifun: Maximum aantal deelnemers afhankelijk van de geplande activiteit.

6. Verzekering

 • Voor alle kinderen die deelnemen aan de omnifunactiviteiten wordt een verzekering afgesloten bij Ethias.
 • Voor de omnisport- en kriebelsportkampen en de omnifunweken werd een verzekering afgesloten via het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid, waarvan de gemeente lid is.
 • Het gemeentebestuur is niet verantwoordelijk voor verlies van, schade aan of diefstal van goederen.

7. Spel- en sportregels

Kledij

 • Kinderen spelen en bewegen makkelijker in losse kledij dat tegen een stootje kan en aangepast is aan de weersomstandigheden van het ogenblik.
 • De naam van het kind is gemarkeerd in de kledingstukken en de rugzak. Zo kunnen deze, in geval van verlies, sneller worden opgespoord.
 • Verloren voorwerpen kunnen steeds worden opgevraagd op de jeugd- of sportdienst. Na 1 maand worden de verloren voorwerpen eigendom van de gemeente.

Kostbaar en persoonlijk materiaal

 • Kinderen brengen geen speelgoed, waardevol materiaal (gsm, game-boy ...) of geld mee.
 • We tolereren geen gsm-gebruik. Het toestel kan stuk of verloren gaan en is tevens niet verzekerd door de organisatie.

Eten / Drinken

 • Kinderen brengen zelf een lunchpakket en drankjes mee. We bieden per dag wel gratis een drankje en een koek aan. Houd er rekening mee dat uw kinderen extra fysieke inspanningen leveren tijdens de vakantie-initiatieven, genoeg drankjes en extra boterhammen is dus vaak aangewezen.
 • Laat snoepgoed (chips, chocolade, kauwgom, snoepjes, enz.) thuis.

Gebruik van gebouwen / materialen / toestellen

 • De deelnemers mogen volgens gemaakte afspraken de gebouwen, terreinen, toestellen en materialen gebruiken voor hun activiteiten.
 • Alle richtlijnen van de begeleiders, de animatoren/monitoren en ander aangesteld personeel van de vakantiewerking dienen te worden gevolgd.
 • In geval van schade, dient de betrokkene steeds de hoofdverantwoordelijke op de hoogte te brengen.

VI PRIVACY

De persoonsgegevens voor de sport-, jeugd- en cultuurwerking van de gemeente worden verwerkt door TicketGang BVBA en zijn onderworpen aan de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens ), zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 (tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van de natuurlijke personen in verband met de verwerking van de persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens). Met betrekking tot deze personen worden de namen, voornamen, adressen, telefoon en individuele e-mail adressen in TicketGang opgeslagen samen met alle nodige informatie nuttig voor de goede werking van de inschrijvingen voor de sport-, jeugd- en cultuurwerking.
 1. Een gezin kan zich registreren door een account aan te maken. Met deze account kan u online inschrijven op de activiteiten van de sport-, jeugd- en cultuurwerking en na betaling worden de inschrijvingsbevestiging naar het opgegeven mailadres verzonden.
 2. Door in te loggen op uw account kunt u uw persoonlijke gegevens verifiëren en desgewenst aanpassen, online inschrijvingen bekijken en fiscale attesten bekomen.
 3. U hebt steeds een inzage- en correctierecht. Alle vragen of opmerkingen kunt u steeds bezorgen via mail aan info@ticketgang.be of schriftelijk op het adres, TicketGang BVBA, Bieststraat 87, 3191 Boortmeerbeek, België.

VII KLACHTEN

 • Klachten kunnen in eerste instantie worden gemeld aan de hoofdverantwoordelijke van de activiteit. De hoofdverantwoordelijke zal in overleg met de sportfunctionaris/jeugdconsulent/cultuurbeleidscoördinator de klacht bekijken en eventuele acties ondernemen.
 • Wanneer geen consensus wordt bereikt, kunnen de deelnemers of de ouders de klacht schriftelijk overmaken aan het college van burgemeester en schepenen die de klacht zal registreren en onderzoeken. De ouders zullen vervolgens schriftelijk op de hoogte worden gesteld van de besluitvorming.

College van burgemeester en schepenen
Gemeentepark 1
2990 Wuustwezel
Laatste wijziging Algemene Voorwaarden: 2022-10-20